Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar MyKhas portalı üzerinden online yapılır.
2. Öğrencinin başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olmakla birlikte anadal diploma programının ilgili sınıfını başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerçift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere merkezi yerleştirme puanına sahip olmak koşuluyla çift anadal programına başvurabilirler. Her halde, çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Başarı sıralaması şartı aranan Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık programlarında çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
3. Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.
4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Tiyatro Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin başka bir programda çift anadal yapabilmesi için ilgili programın puan türünde Üniversitemiz taban puanını ve Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği başarı sıralaması şartını karşılıyor olması gerekir.
5. Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından işleme konulur.
6. Adayların ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Yandal programının amacı, Kadir Has Üniversitesi’nde bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen şartları taşımaları kaydıyla, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikasına hak kazanmalarını sağlayan yandal programlarının usul ve esaslarını belirlemektir. Birden fazla diploma programının birlikte açtığı disiplinlerarası yandal programları için de bu usul ve esaslar geçerlidir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar MyKhas portalı üzerinden online yapılır.
2. Öğrenci, yandal programlarına anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.
3. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 (2.50/4.00) olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir.
4. Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından işleme konulur.
5. Kabul işlemi başvurulan yandal programını yürüten bölüm önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.
6. Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.