T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Ön Lisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenciler Açısından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c Maddesi Gereğince Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına İlişkin Uygulama Esasları

2 Şubat 2015 tarihinden başlamak üzere; Üniversitemiz ön lisans ve lisans diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında devam edip başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

 • 1. İki ek sınav hakkı verilen öğrencilerden;
  • a) Ek sınavlar sonunda; başarısız oldukları ders sayısını beş veya altına düşüremeyenlerin kayıtları silinir. Staj dersleri, başarısız ders sayısına dahil edilmez.
  • b) Ek sınavlar sonunda; başarısız olduğu ders sayısını beş veya altına düşürenlere üç yarıyıl ek süre verilir.
  • c) Ek sınav hakkını kullanmadan, başarısız olduğu/almadığı ders sayısı beş veya altında olanlara dört yarıyıl ek süre verilir.
  • d) Ek süreler sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyenlerin kayıtları silinir.
  • e) Ek sınavlar sonunda veya verilen ek süreler sonunda başarısız ders sayısını tek derse düşürenlere sınırsız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler sınava girdikleri dersler için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. Sınırsız sınav hakkından yararlanan ancak üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara girmeyen veya stajını tamamlayamayan öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.
 • 2. Azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler, daha önce hiç alınmamış uygulamalı ve/veya uygulaması olan derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Öğrencilerin ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüğü / Fakülte Dekanlığına başvurusu ve ilgili Müdürlük/Dekanlığın yönetim kurulu kararı ile ilgili ders ücretinin ödenmesi suretiyle ders kaydı yapılır.
 • 3. Öğrenciler, kendilerine verilen süreler içinde, staj uygulamasını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Sadece stajı kalan öğrenciler için sınırsız sınav hakkı hükümleri uygulanır.
 • 4. Öğrenciler, ek sınav ve ek süre haklarını kullandıkları süreler içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  Ek sınavlar/süreler sonunda başarılı olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan diğer şartları yerine getirdiklerinde mezun olurlar.
 • 5. Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağlayamamaları nedeniyle, azami süreleri sonunda ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler sınava girdikleri dersler için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler.
 • 6. Ek sınavlar; her yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır.
 • 7. Ek sınavlar ve ek süre içerisinde verilecek sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrencilerin, sınav tarihlerinden önce ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/ Fakülte Dekanlığına başvuru yapması gerekmektedir.
 • 8. Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Lisans öğrencileri için azami süre ile ilgili uygulamaya 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda ilk defa başlanacak olması nedeniyle, tüm son sınıf öğrencilerine verilecek iki ek sınav için başvuru şartı aranmaz. Sınavlara katılmayan öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır ve başarısız kabul edilir.
 • 9. Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan veya bu hakkında başarısız olan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.
 • 10. Ek sınavlar için mazeret sınavına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Önlisans Öğrencileri İçin!
Hiç alınmamış/devam şartı sağlanmamış dersler için sınav hakkı verilemediğinden azami süre nedeniyle ilişiği kesilen ön lisans öğrencileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1 Ekim 2021 tarih-73154 ve 14 Ekim 2021 tarih-76443 sayılı yazıları gereğince, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.