Ön Lisans ve Lisans Programlarında Mezuniyet Süreci

Öğrencinin Mezuniyet İçin Sağlaması Gereken Koşullar

 • Öğrenci, müfredatındaki (ders planı) tüm dersleri (zorunlu-seçmeli, kredili-kredisiz) başarı ile tamamlamış ve programı ile ilgili mezuniyet kredisini sağlamış olmalıdır.
 • Genel Not Ortalaması en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 • Programında zorunlu staj varsa tamamlamış olmalıdır.
 • Müfredat dışında ders almış ise bu derslerden başarılı not almış olmalıdır.

Kayıtlı Olunan Fakülte / Yüksekokuldaki İşlemler

 • Her yarıyıl sonunda son sınıf danışmanları mezuniyet durumunda olan öğrencilerin transkriptlerini inceler, mezuniyete hak kazanan öğrencinin transkriptini ve sistemden alacağı mezuniyet simülasyonu çıktısını imzalayarak “mezun olabilir” ibaresi ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine iletir.
 • İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, öğrencinin mezuniyeti için tüm yeterlilikleri sağlamış olup olmadığını inceleyerek, mezuniyet kararı alır.
 • İlgili mezuniyet kararı Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne iletilir.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Aşaması

 • Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nde ilgili fakülte/yüksekokul sorumlusu kararı kontrol ederek, herhangi bir hata/eksiklik tespit etmemesi durumunda, öğrenciyi SPARKS üzerinde mezun hale getirir.
 • Mezuniyet işlemi yapılan öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğü yoksa otomatik olarak sistem üzerinden ilişik kesme işlemi yapılır.
 • Diplomalar akademik takvimde belirtilen tarihlerde hazırlandığından, ilişik kesme işlemi tamamlanmış olanlar, diploma almak için ilan edilen tarihten sonra Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne başvurur.
 • Tüm bu aşamaları sorunsuz olarak bitiren öğrenci, Diplomasını (veya zorunlu hallerde Geçici Mezuniyet Belgesini) Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden imza karşılığı alır.

Mezuniyet Töreninde Verilen Üniversite/ Fakülte/ Bölüm Dereceleri

 • Kayıtlı olduğu programın müfredatında belirlenen süre içerisinde mezun olunması gerekir (Ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl).
 • Akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar mezuniyeti ile ilgili fakülte/ yüksekokul yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne ulaşmış olmalıdır.
 • Yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla gelerek mezun olanların mezuniyet derece sıralamasına alınabilmeleri için, kayıt oldukları Kadir Has Üniversitesi ön lisans ya da lisans programının toplam kredisinin en az üçte ikisini mezun olacağı programdan alarak başarmış olması gerekir.
 • 2015 yılından itibaren ayrı bir müfredatla ikinci anadalına başlayan ÇAP mezunları ikinci anadalındaki genel not ortalaması ile ikinci anadalında derece sıralamasına girer.

Mezuniyet Törenine Katılım

 • Yaz öğretimi veya tek ders sınavı sonucunda mezun olabilecek durumda olanlar katılabilir.
 • Bitirme projesi dahil olmak üzere, ders planında belirtilen derslerden 16 KHAS Kredi/ 26 AKTS krediden fazla başarısız veya hiç alınmayan dersi bulunmamalıdır.
 • Daha önce yapılan mezuniyet törenlerine katılmamış olunmalıdır.

Önemli Notlar

 • İlişik kesme işlemi tamamlanmamış olanlara Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploması kesinlikle verilmez.
 • Diplomalar, belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından toplu olarak basılacağı için akademik takvimde belirtilen tarihten önce mezunlara diploma dağıtımı yapılmaz.
 • Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma sadece öğrencinin kendisine verilir. Anne-baba da dahil olmak üzere üçüncü şahısa teslim edilmesi istendiği durumlarda noterden vekalet getirilmesi zorunludur.
 • Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın posta ile gönderilmesi mümkün değildir.