Kadir Has Üniversitesi, insanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış̧ öğrenciler yetiştirmeyi ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmayı hedefler.

Üniversitemizin kalite güvencesi politikası, üniversitemizin bu stratejik vizyonu temelinde, ulusal ve uluslararası alanlarda en yüksek kalite standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak, Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modelini üniversite çapında uygulamak, tüm akademik ve idari servislerde stratejik ve kalite odaklı yaklaşımı mali ve kurumsal bakımdan sürdürülebilir bir organizasyon yapısıyla gerçekleştirmek amaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirir. Kalite çalışmaları, üniversitemizin Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında, Kalite Komisyonu ve Kurumsal Araştırma ve Değerlendirme Direktörlüğü (KADED) tarafından, 2020-2024 Stratejik Planımız ve Öz Değerlendirme Sistemleri temelinde koordine edilir.

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planı, tüm paydaşlarımızın katkılarının alındığı katılımcı bir süreç ile oluşturulmuş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Stratejik planımız, eğitim, araştırma ve topluma hizmet başlıklarındaki stratejik hedeflerin yanı sıra, bu başlıklardaki hedeflerin hayata geçebilmesi için zorunlu olan kurumsal yapı ve mali sürdürülebilirlik alanlarındaki stratejik hedefleri de kapsar. Bu temelde kurgulanan İç Kalite Güvence Sistemimiz bünyesindeki Öz Değerlendirme Sistemleri ile üniversitemizdeki kalite süreçlerinin ve stratejik hedeflerin yalnızca belirli birim veya komisyonların sorumluluğunda olmasının önüne geçilerek üniversite çapında benimsenmesi, takip edilmesi ve hedef odaklı çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanır. Öz değerlendirme sistemleri, eğitim, araştırma, mali ve servis iyileştirme başlıklarından oluşacak şekilde dört ana başlıkta kurgulanmıştır.

Kalite Komisyonu, üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kurumun kalite standartları kapsamındaki strateji ve politikaların geliştirilmesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, tüm akademisyen, idari personel ve öğrencilerin kalite güvencesi bilinciyle hareket etmesi, öğrencilerimizin kalite güvencesi çalışmalarına katılımının sağlanması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, kalite sisteminin işleyişinin takip edilmesi konularında çalışır ve bu çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütür.

KADED, stratejik plan kapsamındaki hedeflerin, kurumsal verilerin ve öz değerlendirme sistemlerinden oluşan iç kalite güvence sisteminin takibi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi, tüm bu bilgilerin analiz edilerek Rektörlük, Akademik Konsey, Mütevelli Heyeti ve Kalite Komisyonu’na raporlanması ve üst yönetimin nihai değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen iyileştirmelerin hayata geçirilmesi amacıyla faaliyet gösterir.