logoAll

Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin "Vatan Borcu Ödüyorum" felsefesi üzerine bina etmiştir.

Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir.

Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir.

Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır. Bu hedefe ulaşmak için:
 

 • Uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeye odaklanıp, kâr amacı gütmeden eğitim ücretini öğrencilerimizin lehine, makul düzeylerde tutarız;
 • Not ortalaması yüksek tüm başarılı öğrencilerimize herhangi bir başka koşul aramadan burs olanağı tanırız;
 • Öğrenci kontenjanlarını bilinçli olarak sınırlı tutar, fazla değil ama az sayıda nitelikli öğrenci yetiştirmeyi arzularız;
 • Belirli akademik alanlara odaklanarak, her alana girmeyi değil, belli alanlarda uzmanlaşmış kaliteli eğitim vermeyi hedefleriz;
 • Gelişmiş teknolojik alt yapımızı, mekanlarımızı ve tüm entelektüel olanaklarımızı öğrencilerimize sınırsız sunarız;
 • Ders programları ile içeriklerini her yıl uluslararası gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyerek geliştirir; durağan değil, öznelleştirilmiş dinamik ders programını tercih ederiz;
 • Öğrenci ve öğretim üyelerimizin görüş, eleştiri, dilek ve yaratıcı fikirlerini özgürce ifade etmelerini teşvik ederek, demokratik atmosferde dostça olumlu insan ilişkileri ve entelektüel tartışma ortamları yaratmaya odaklanırız;
 • Öğretim üyelerimizi uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçer, uzmanlık alanlarına sadece Türkiye değil, dünya penceresinden bakmalarını teşvik ederiz;
 • Sürdürülebilir entelektüel gelişim anlayışının iş hayatıyla sürekli işbirliği yapan öğretim üyelerimizin temel rehberi olmasını isteriz;
 • Bulunduğumuz çevreye ve genel olarak topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirir, öğrencilerimizin sorumlu ve iyi vatandaş olma bilinciyle yetişmelerini teşvik ederiz;
 • Uluslararası alanda saygın üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle, başarılı öğrencilerimizin yurtdışında öğrenim görmelerini destekleriz;
 • Uluslararası etkileşime açık kapımızla, İstanbul'un merkezinde bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleriz.

Kadir Has Üniversitesi Tacizi ve Ayrımcılığı Önleme Politikası

Kadir Has Üniversitesi’nde farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, öğrencisi, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz hoş görülemez.

Üniversite, çalışanları ve öğrencilerinin bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Söz konusu davranışlar;

 • Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
 • Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
 • Çalışanın veya öğrencinin istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
 • Eğitim amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzeri, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,
 • Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
 • Farklı bölümlerden olsalar dahi, Kadir Has Üniversitesi eğitim kadrosundan herhangi bir eğitimcinin herhangi bir öğrenci ile öğretmen – öğrenci ve/veya idareci ve çalışan ilişkisinin dışına çıkan ve söz konusu çaiışanın veya öğrencinin diğerlerine kıyasla kayırılması sonucuna yol açan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki içerisinde olması, böyle bir ilişkiye teşebbüs etmesi, bu konudaki niyetini belli etmesi veya bu şekilde yorumlanabilecek davranışlarda bulunması,
 • Sözlü saldırılar,
 • Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller.

Misilleme

Hiçbir çalışan, öğrenci, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi, iyiniyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinden bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle  kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz. Misilleme hareketleri Üniversite taciz politikasının ihlali sayılır ve buna uygun biçimde işlem yapılır.

Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar

Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları  Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturmasına/soruşturma açılmasına  maruz kalır.

Kadir Has Üniversitesi Akademik Etik İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi'nde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Üniversite, tüm 
süreçlerinde, tüm paydaşlarıyla birlikte en üst düzey akademik dürüstlüğü sağlamak ve sürdürmek için gerekli 
yapıları kurar, önlemleri alır. Kadir Has Üniversitesi, akademik dürüstlük ihlalleri konusunda sıfır tolerans politikası uygular.

Akademik aşırma, başka bir kişi tarafından yazılan/yaratılan bir eserin kopyalanması veya başka bir kişiye ait olan 
özgün bir düşüncenin ödünç alınması olarak tanımlanır. Fakat, akademik aşırma, “kopyalamak” veya “ödünç almak” terimlerinin ifade ettiğinden çok daha ağır ve büyük bir soruna işaret eder.

Akademik aşırmanın bazı türleri aşağıdaki gibidir:

 • Bir başkasının cümlelerini veya fikirlerini çalarak kendi cümleleri veya fikirleri gibi sunmak.
 • Kaynak belirtmeksizin başka bir kişi tarafından üretilen bir eseri kendi çalışması içerisinde kullanmak.
 • Mevcut bir fikri veya yazıyı yeni ve özgün bir esermiş gibi sunmak.

Akademik aşırma, kesinlikle etik bir davranış değildir. Bir başkasının eserini aşırmak, hırsızlık ve yalan söylemek 
kadar etik dışıdır. Aşağıda belirtilen durumların her biri akademik aşırma olarak adlandırılmaktadır:

 • Başka bir kişi tarafından yazılan bir eseri kendi eseriymiş gibi sunmak.
 • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin başka bir kişiye ait düşüncelerin kopyalanması.
 • Alıntı yapılan yerlerde alıntı yapıldığına dair işaret koymamak.
 • Alıntı yapılan kaynağa ilişkin doğru olmayan bilgiler vermek.
 • Kişi ya da kaynak adı belirtmeksizin alıntı yapılarak cümle içerisindeki kelimeleri değiştirmek.
 • Eğer bir kaynaktan yapılan alıntı miktarı, hazırlanan çalışma, ödev, proje ya da tezin %20’sini aşıyorsa, bunları 

hazırlayan kişi bu alıntılara ilişkin gönderme yapsa ya da kaynak gösterse de akademik aşırma sayılır.

Akademik aşırmalar, alıntı yapılan kaynağa, esere kurallara uygun biçimde gönderme yapılarak önlenebilir. 
Kurallara uygun şekilde kaynak gösterme ve göndermede bulunma teknikleri için çok sayıda kaynağı Kadir Has 
Üniversitesi Kütüphane’sinden edinebilir ya da internetten bulabilirsiniz; ayrıca Üniversitemizin Akademik 
Yazım Merkezi’ni (Academic Writing Center) ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Akademik Birimleri tarafından akademik etik ilkelerinin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar:

Aşağıda akademik aşırmada bulunan öğrencilere ilişkin uygulanacak disiplin cezaları yer almaktadır. 
Aşağıdaki yaptırımlar, Kadir Has Üniversitesi’nin bütün akademik birimlerini kapsamaktadır ve suç tek bir ders 
ya da bölüm değil, toplamda takip edilir.

1. Eğer bir öğrenci, akademik aşırma yaparsa kendisine ilk olarak yazılı uyarı verilir. Bu durumda suçu işleyen 
öğrencinin ismi bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan disiplin dosyasına akademik aşırmada bulunduğuna dair 
bir ifade ile kaydedilir ve vermiş olduğu ödevi tekrar yazmakla yükümlü olur.

2. Eğer bir öğrenci, ikinci defa akademik aşırma yaparsa, ödevi/projesi doğrudan “0” notu ile değerlendirilir. 
Bu durumda öğrenciye ödevi yeniden yazması ve notunun değiştirilmesi imkanı verilmez. Öğrencinin adı, ikinci 
defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir.

3. Eğer bir öğrenci, üçüncü kez akademik aşırma yaparsa, ödevini hazırlamış olduğu dersten “FF” notu alır. 
Bu durumda öğrencinin adı, üçüncü defa akademik aşırma yaptığına ilişkin bir ifade ile disiplin dosyasına kaydedilir.

4. Eğer bir öğrenci dördüncü defa akademik aşırma yaparsa, doğrudan Kadir Has Üniversitesi Disiplin 
Kurulu’na gönderilir, kayıtlı bulunduğu bölümünün başkanlığına, öğrenciliğine son verilmesi önerilir.

 

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Hayırseverlikle bütünleşmiş kurucusu merhum Kadir Has’ın yolunda ilerleyerek; sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu, etik, üretken, yenilikçi, ve çevre dostu yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimizde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim stratejileri benimseyerek; bu stratejiler dogrultusunda öğrenci, ögretim üyesi ve idari kadromuzla birlikte sorumluluk üstleniyor ve sorunlara gönüllülük temelinde öncü çözümler üretiyoruz.

Kadir Has Üniversitesi olarak, Türkiye’de ve uluslararası akademik dünyada, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanında öncü üniversite olmayı amaçlamaktayız. Bu vizyon doğrultusunda:

 • Geleceğin liderleri olan öğrencilerimizin, çalışacakları iş ve içinde bulundukları toplumda artı değer yaratmaları için kapasitelerinin geliştirilmesi;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında bilimsel araştırmaların yapılması
 • İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlara yönelik KSS alanında eğitim modüllerinin geliştirilmesi
 • Üniversitenin içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmak
 • Ve KSS alanında paydaş diyaloğunun sağlanarak paydaşlarla işbirliği geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmekteyiz.

 

Kadir Has Üniversitesi olarak Temmuz 2009’da dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’ni imzaladık.

 

 

logo TGC          kssraporu

Üniversitemizin KSS uygulamaları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Kadir Has Üniversitesi'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu için tıklayınız.