Kadir Has Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Hedefleri

Ana Strateji

Uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir akademik kurum olma hedefi doğrultusunda, bilimsel araştırmalar vasıtasıyla ortaya çıkan bilgileri öğrencilerine ve toplumun diğer kesimlerine aktarmak ve çeşitli faliyetlerle insanlığın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak misyonuyla, uluslararası düzeyde eğitim almak isteyenlerin tercih ettiği, öğrenci ve çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu, üst düzey araştırma ve eğitim faaliyeti yürüten, yenilikçi ve girişimci eğitimi destekleyen, disiplinlerüstü yaklaşımı benimseyen, bilim dünyasına çeşitli yollarla hizmet eden, piyasalarda tercih edilen bireyler yetiştiren, gelişmiş bir kurumsal kimliğe sahip, topluma yararlı olmayı duyarlı çevre ve sağlık bilinciyle yerine getiren ve her türlü paydaşla işbirliği içinde bölgesel açıdan çekim merkezi olan bir üniversite olmak.

 

Eğitim

 • Mümkün olan en yüksek beceri ve birikim düzeyine sahip öğrencilerin üniversiteye kazandırılması.
 • Öğrencilerin öğrenme istek ve zevkini destekleyecek öğrenci odaklı akademik kültür ortamının geliştirilmesi.
 • Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik imkanların artırılması.
 • Öğrenim elemanı, ders müfredatı, eğitim yöntemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin kalitesinin yükseltilerek eğitimin uluslararası düzeyde olmasının sağlanması.
 • Uluslararasılaşmanın geliştirilerek dünya standartlarına uygun bir eğitim ortamının sağlanması.
 • Mezunların mesleki kariyerlerine başarılı bir şekilde başlayarak ilerleyebilmelerine katkı sağlanması.

 

Araştırma ve Lisansüstü Programlar

 • Öğretim elemanlarının araştırmacı niteliklerini artırıcı tedbirlerin alınması, araştırma potansiyeli yüksek olanların desteklenerek, alınan toplam proje sayısı ve destek miktarı ile öğretim üyesi başına düşen yayın miktarının artırılması.
 • Araştırma faaliyetlerini destekleyen üniversite içi hizmetlerin ve yönetim altyapısının iyileştirilmesi.
 • Lisansüstü programların geliştirilerek uluslararası alanda rekabet edebilirlik düzeyine erişilmesi.
 • Disiplinlerarası araştırmaların desteklenmesi; araştırma merkezlerinin geliştirilmesi.
 • Bilimsel üretkenliği ve araştırmacı potansiyeli yüksek lisansüstü öğrenci sayı ve kalitesinin artırılması.

 

Akademik Personel

 • Eğitim, araştırma ve yayım alanında üstün başarıya sahip akademik personel sayısının artırılması.
 • Akademik personel memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
 • Akademik personelin verimliliğini artırmaya yönelik tedbirlerin alınması.

 

Toplumsal Fayda ve Yayım

 • Akademisyenlerin yayım faaliyetlerinin artırılması ve iletişiminin etkinleştirilmesi.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi.
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin desteklenmesi.
 • Medyada görünürlük faaliyetlerinin güçlendirilmesi.
 • Toplumsal ve kültürel sorunlara duyarlılığın artırılması.

 

Kurumsal Yapılanma ve Altyapı

 • Yönetim süreçlerinin iyileştirilerek, idari hizmet kalitesi ve verimliliği ile personel memnuniyetinin artırılması.
 • Bilgi kaynakları fonksiyonları ve eğitim ortamlarının geliştirilmesi.
 • Teknolojik altyapı olanaklarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması.
 • Ulaşım, konaklama ve diğer hizmet altyapılarının güçlendirilmesi.
 • Kampüslerin sosyal ve kültürel altyapılarının geliştirilmesi.