KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDE SPOR BURSU YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu spor bursu koşullarını ve işlemlerini tanımlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce Hazırlık Programı ile lisans düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak spor bursu ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Başvuru

Madde 3- Başvurular, istenen belgeler ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na yapılır.

Madde 4- Burs Koşulları, Kapsamı, Süresi ve Değerlendirmesi

Spor bursu, Üniversite spor takımlarına kabul edilen ve ilgi duyulan ferdi sporda Üniversite adına yarışlara katılan öğrencilere tanınır.

a-    Branşında A Milli/Usta/Büyüklerde Türkiye Şampiyonu olan öğrenciler, branşındaki Üniversite takımında oynamaları veya Üniversite adına milli yarışmalara katılmaları halinde öğretim ücretinin %100’üne kadar muaf tutulabilirler.

b-    Branşında A, genç ve ümit milli sporcu olan ve halen birinci lig takımlarında faal olarak oynayan öğrenciler, branşındaki Üniversite takımında oynamaları veya Üniversite adına milli yarışmalara katılmaları halinde, derecelerine göre öğretim ücretinin %50’sine kadar öğretim ücretinden muaf tutulabilirler.

c-    Branşında play-off takımlarında sürekli yer alan veya birinci lig takımlarının alt yapısından yetişmiş ve faal sporculuğu devam eden öğrenciler, branşındaki Üniversite takımında oynamaları veya Üniversite adına milli yarışmalara katılmaları halinde, derecelerine göre öğretim ücretinin %30’una kadar muaf tutulabilirler.

d-    Üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans gösteren öğrenciler öğretim ücretinin %20’sine kadar muaf tutulabilirler.

Spor burslarının esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir.

Burslar bir yıl için verilmekte olup, sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve miktarı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarı oranı da dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.

Üniversitenin mevcut öğrencileri için burs durumu akademik yılın başlamasından önce değerlendirilir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere koşullu olarak burs tahsis edilebilir. Kayıt olduğu yıl içerisinde koşulları sağlamayan (Üniversite takımında yer alma, Üniversiteyi milli yarışlarda temsil vb.) öğrencinin bursu kesilir.

Burslar gerekli şartların sağlanmasını takip eden akademik yılın başında başlar.

Madde 5- Bursun Sona Ermesi

Spor bursu aşağıda belirtilen hallerde sona erer:

a-    Öğrencinin üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b-    Disiplin cezası almış olması,

c-    Öğrencinin isteği ile takımdan ayrılması veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,

d-    Bursu almaya hak kazandıran başarının devam etmemesi,

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 7- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer ve bu yönergeyi Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.